0114. MACALLAN EASTER ELCHIES SEASONAL SELECTION 8 YEAR OLD / SUMMER

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection 8 Year Old / Summer

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection được chưng cất vào năm 1999. Và được đóng chai khi chúng đạt 8 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 550 chai, nồng độ 45.2%.