0111. MACALLAN EASTER ELCHIES SEASONAL SELECTION 14 YEAR OLD / WINTER

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection 14 Year Old / Winter

Macallan Easter Elchies Seasonal Selection – Winter được chưng cất vào năm 1991 trong thùng sherry Puncheon #7020. Và được đóng chai khi chúng đạt 14 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 570 chai, nồng độ 54%.