0105. MACALLAN EASTER ELCHIES 2010

MACALLAN EASTER ELCHIES 2010

Macallan Easter Elchies 2010 được chưng cất vào năm 1997 trong thùng sherry hogshead #432. Và được đóng chai vào năm 2010 khi chúng đạt 13 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 600 chai, nồng độ 52.3%.