0104. MACALLAN EASTER ELCHIES 2009

MACALLAN EASTER ELCHIES 2009

Macallan Easter Elchies 2009 được chưng cất vào năm 1995 trong thùng sherry hogshead #14016. Và được đóng chai vào năm 2009 khi chúng đạt 13 năm tuổi.

Phiên bản này phát hành 286 chai, nồng độ 52.8%.