0036. MACALLAN 1950 52 NĂM

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1950 cask 598 (52 năm)

Macallan 52 năm được chưng cất vào năm 1950 trong thùng số 598 tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 2002.

Macallan 1950 có nồng độ 46.7% trong chai 70cl với số lượng phát hành 433 chai.