0035. MACALLAN 1950 50 NĂM

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1950 cask 600 (52 năm)

Macallan 52 năm được chưng cất vào năm 1950 trong thùng số 600 tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 2002.

Macallan 1950 có nồng độ 51.7% trong chai 70cl với số lượng phát hành 467 chai.

Danh mục: