0034. MACALLAN 1949 52 NĂM

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1949 (52 năm)

Macallan 52 năm được chưng cất vào năm 1949 trong thùng số 935 tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 2002.

Macallan 1949 có nồng độ 41.1% trong chai 70cl với số lượng phát hành 228 chai.