0033. MACALLAN 1948 53 NĂM

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1948 (53 năm)

Macallan 53 năm được chưng cất vào năm 1948 trong thùng số 609 tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 2002.

Macallan 1948 có nồng độ 45.3% trong chai 70cl với số lượng phát hành 124 chai.