0031. MACALLAN 1946

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1946 (56 năm)

Macallan 56 năm được chưng cất vào năm 1946 trong thùng số 46/3M tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 2002.

Macallan 1946 có nồng độ 44.3% trong chai 70cl với số lượng phát hành 350 chai.