0030. MACALLAN 1945

The Macallan Fine & Rare – Macallan 1945 (56 năm)

Macallan 56 năm được chưng cất vào năm 1945 trong thùng số 262 tại nhà máy chưng cất Macallan. Rượu whisky này được đóng chai vào năm 2002.

Macallan 1945 có nồng độ 51.5% trong chai 70cl với số lượng phát hành 152 chai.